..

Σχετικά με το έργο

Λεπτομέρειες σχετικά με το έργο

Όνομα έργου: Competence Oriented Multilingual Adaptive Language Assessment and Training System

Ακρώνυμο έργου: COMALAT

Διάρκεια έργου: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2017

Πρόγραμμα έργου: Erasmus +, Key Action 2 Strategic Partnerships

Παραπομπή έργου: 2014-1-DE02-KA200-001589

Παραπομπή έργου:

Ο στόχος του έργου COMALAT είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας γλωσσικής κατάρτισης, η οποία είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις ανάγκες του μαθητή. Η πλατφόρμα εκμάθησης παρέχει τις γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες προσανατολισμένες ως προς τις θέσεις εργασίας, μέσω εξατομικευμένου μαθησιακού υλικού που είναι προσαρμοσμένο στα επιμέρους ενδιαφέροντα, στα δυνατά και στα αδύνατα σημεία του μαθητή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εννοιολογική Εικόνα

COMALAT Concept Image